Ny användare

  • Minst 8 tecken
  • Små och stora tecken och minst ett specialtecken
  • Minst ett nummer

Personuppgiftsgaranti

Information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering vid Försvarets radioanstalt (FRA)

Vad används uppgifterna till?

FRA använder framförallt Easycruit för att samla in personuppgifter från arbetssökande.
Uppgifterna används sedan för att FRA ska kunna hantera din ansökan och för att genomföra den aktuella rekryteringen och eventuellt senare rekryteringar.

FRA har rättslig grund att behandla personuppgifter eftersom myndigheten har ett behov av att rekrytera personal för att utföra sina uppgifter, artikel 6.1 e i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, nedan kallad dataskyddsförordningen.

Om du blir anställd vid FRA kommer uppgifter som samlats in för rekryteringsändamål att behandlas vidare för personaladministrativa ändamål.

Vilka uppgifter behandlas?

FRA kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar i dina ansökningshandlingar, till exempel namn och telefonnummer. FRA uppmanar dig att inte lämna känsliga personuppgifter i Easycruit.

Vad innebär det att FRA använder sig av Easycruit?

Visma Comenius AB är personuppgiftsbiträde till FRA. Easycruit är en molntjänst utvecklad av Visma. Således kan företag i Visma-koncernen och deras underleverantörer av IT-tjänster få tillgång till dina personuppgifter som en del av driften av tjänsten. Alla underleverantörer omfattas av personuppgiftsbiträdesavtal för att säkerställa integritet i enlighet med dataskyddsförordningen. Underleverantörer utanför EU omfattas av överföringsmekanismer som är godkända av EU-kommissionen.

Dina personuppgifter behandlas i Easycruit under rekryteringsprocessen. Du kan använda funktionerna i Redigera min profil i ditt Easycruit-konto för att radera, ladda upp och redigera information.

FRA är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och alla frågor angående integritet ska riktas till FRA. Personuppgifterna behandlas av Visma för FRA:s räkning i syfte att tillhandahålla, genomföra och underhålla tjänsterna.

Hur länge sparas uppgifterna?

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att genomföra den aktuella rekryteringen. Därefter kommer uppgifterna att sparas under två år. Om du under den tidsperioden söker en annan anställning hos FRA eller bedöms vara lämplig för en annan anställning hos FRA kan uppgifterna komma att behandlas i det rekryteringsärendet också.

Vem kan ta del av uppgifterna?

Det är bara de medarbetare vid FRA och Visma som behöver dina uppgifter för att kunna lösa sina arbetsuppgifter som får ta del av dem.

Eftersom FRA är en statlig myndighet kan uppgifter i allmänna handlingar begäras ut enligt offentlighetsprincipen. Vid varje begäran sker en sekretessprövning. Uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) kommer inte att lämnas ut.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att begära information om de uppgifter FRA behandlar om dig. Om dina uppgifter är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att FRA rättar informationen. Om det förekommit felaktig behandling eller om det inte längre finns något ändamål för vilket det är nödvändigt att behandla uppgifterna kan du begära att de raderas.

Om du skulle anse att FRA behandlar personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du möjlighet att lämna ett klagomål till Datainspektionen.

Om du har frågor om FRA:s personuppgiftsbehandling är du välkommen att höra av dig till myndighetens dataskyddsombud.

dataskyddsombud@fra.se
Jag har tagit del av informationen och godkänner integritetspolicyn